Вплив Філазоніту на урожайність сільськогосподарських культур та родючість ґрунту

Одним з важливих завдань у сільськогосподарському виробництві  на сьогодні залишається  підвищення врожайності сільськогосподарської продукції  її якості та збереження родючості ґрунтів.

В зв’язку зі значним забрудненням навколишнього середовища пестицидами, важкими металами, а також зниженням виробництва  органічних та з подорожчанням мінеральних  добрив, зростає необхідність пошуку шляхів підвищення рентабельного  виробництва екологічно чистої продукції. Тому, впровадження нових прогресивних елементів технологій, направлених на підвищення родючості ґрунту, є особливо актуальним.

Екологічно доцільне господарювання є альтернативою надмірній хімізації сільськогосподарського виробництва і одним з його напрямів є  застосування мікробіологічних препаратів. З їх допомогою здійснюється регуляція ґрунтової мікрофлори шляхом різкого збільшення кількості корисних форм мікроорганізмів.

Дослідженнями встановлено, що застосування препаратів на біологічній основі значно підвищує урожайність сільськогосподарських культур, оптимізує рівень родючості ґрунтів, що дозволяє одержувати високі і стійкі врожаї. Стимуляція мікробіологічних процесів в ґрунті значно знижує затрати на дорогі мінеральні добрива. А використання нетоварної частини врожаю (солома, стебла соняшника, кукурудзи, інші рослинні рештки) можуть заміняти традиційні органічні добрива. В результаті розкладання соломи та інших рослинних решток до ґрунту надходить не тільки певна кількість необхідних для рослини мінеральних сполук, а й вуглекислий газ. Реагуючи з водою, він утворює вуглекислоту, яка сприяє переходу в розчинну форму певної кількості поживних елементів ґрунту, поліпшуючи кореневе живлення і повітряний режим.

Одним з важливих напрямів сучасного землеробства є розробка високоефективних агротехнологій з використанням біодеструкторів

Завдяки целюлозоруйнуючим бактеріям, які  містяться в біопрепаратах, відбувається прискорене розкладання рослинних решток їх мінералізація, збагачення ґрунту органікою, та запобігає їх гниттю. Внаслідок цього знижується негативна дія шкідливих організмів ґрунту на рослини. Це підтверджено дослідами, проведеними науковими установами України.

Встановлено, що  використання  біодеструктора стерні значно активізує мікробний ценоз ґрунту, сприяє збереженню продуктивної вологості, покращенню структури ґрунту, підвищенню рівня рН ґрунтового розчину. При цьому збільшується кількість грибів, які мають целюлозоруйнівну активність. Використання біопрепарату позитивно впливає на підвищення урожайності озимої пшениці, соняшника, кукурудзи. (О.А.Коваленко «Біологічне відновлення природної родючості ґрунту», Миколаївський національний аграрний університет )(1).

Одним з ефективних багатофункціональних біологічних препаратів для покращення структури і родючості ґрунтів, вирощування екологічно чистої продукції та зменшення її собівартості є препарат ФІЛАЗОНІТ.

Це препарат комплексної дії на основі корисних ґрунтових бактерій. Зокрема, азотофіксуючі бактерії фіксують азот з повітря і рівномірно дозують його рослинам. Фосфатомобілізуючі бактерії перетворюють наявні в ґрунті нерозчинні фосфорні сполуки у доступні для рослин форми. Ґрунтові бактерії сприяють засвоєнню рослинами фосфору, калію, магнію, мікроелементів, разом з цим покращується засвоєння поживних речовин з мінеральних добрив. Крім того, препарат містить целюлозоруйнуючі бактерії, які в короткий термін (3-8 тижнів) розкладають рослинні рештки, вивільняючи поживні речовини. До складу «Філазоніту» входять природні вітаміни групи В, які знижують чутливість рослин до хвороб, а також гормони, які прискорюють проростання насіння та ріст рослин.

Внесення «Філазоніту» у ґрунт весною прискорює проростання насіння, ріст рослин та їх оптимальний розвиток, формує більш потужну кореневу систему, створює міцніше стебло.

За результатами досліджень науковців Національного університету біоресурсів і природокористування України, де вивчався вплив мінеральних добрив та різних норм препарату Філазоніт на врожайність картоплі столової, встановлено позитивну дію препарату на підвищення врожайності та розмір бульб картоплі.( А.В.Бикін, О.В.Гуменюк «Агрохімічна оцінка використання Філазоніту МЦ за вирощування картоплі столової на темно-сірому опідзоленому ґрунті Лівобережного Лісостепу України»)(2).

Результати дослідів, проведених Поліським філіалом Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім.О.Н.Соколовського» свідчать про те, що застосування біологічно активних препаратів, створених на основі азотофіксуючих та фосфоромобілізуючих мікроорганізмів, сприяє підвищенню вмісту азоту і фосфору в орному шарі ґрунту а також збільшує врожайність сільськогосподарських культур (Шевчук М.Й., Дідковська Т.П. «Ефективність застосування бактеріальних препаратів») (3).

Вивчення ефективності застосування різних типів мікробіологічних препаратів  в Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім.О.Н.Соколовського». Їх впливу на мікробіологічні та біохімічні показники ґрунту, урожайність і якість рослинницької продукції свідчить про позитивний вплив біопрепаратів на структуру ґрунту та на функціонування мікробних ценозів у ньому. Зростала чисельність мікроорганізмів, які засвоюють органічний азот, чисельність актиноміцетів, спостерігався більш інтенсивний перебіг мінералізаційних процесів у ґрунті ( О.Найдьонова, «Біопрепарати та родючість»)(4)

Спеціалістами ТОВ «ФІЛАЗОНІТ Україна» в 2017 році було закладено досліди в господарствах різних регіонів України (Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька,Тернопільська, Вінницька, Київська, Чернігівська, Кіровоградська, Херсонська області) з вивчення впливу препарату Філазоніт на урожайність польових культур та  агрохімічні показники ґрунту .

Схема проведення дослідів передбачала:

1-й варіант, контроль   –  Технологія господарства

2-й                                     – технологія господарства + Філазоніт

3-й                                     – грунтоцентрична технологія(ГЦТ)(розрахунок доз добрив на запланований врожай + Філазоніт)

Філазоніт целюлозоруйнуючий вносився на пожнивні рештки в дозі -15 л/га, Філазоніт інокулянт вносився в ґрунт в дозі – 10 л/га.

Агрохімічні показники ґрунту визначалися ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» до закладки дослідів та після збирання основної культури.

Отримані результати дозволяють стверджувати, що застосування Філазоніту позитивно впливає на продуктивність сільськогосподарських культур і забезпечує значний приріст врожаю до контролю (табл.1).

  Вплив застосування Філазоніту на урожайність сільськогосподарських культур в

  різних  ґрунтово-кліматичних зонах України, т/га.

  Таблиця 1.

п/п

Господарство Культура Варіанти досліду
Контроль,

Урожайність т/га

Контроль+Філазоніт ГЦТ
Урожай, т/га Приріст урожаю  до контролю Урожай, т/га Приріст урожаю до контролю
т/га % т/га %
1. ТОВ«Агропрод-сервіс інвест»

Тернопільська обл.

Озима пшениця 7,04 7,89 0,85 12
соняшник 3,67 4,07 0,4 11
кукурудза 12,8 14,2 1,4 11
2. ФГ «Ольвія С»

Вінницька  обл.

Картопля 23.5 29,2 5.7 24.2 34.6 11.1 47.2
Соняшник 2,95 3,75 0.8 27 4.44 1.49 50.5
Кукурудза 11,5 13,4 1.9 16.5 14.5 3 26.0
3. Українська НДС

карантину рослин

Чернівецька обл.

Яра пшениця 4,88 5,49 0.61 12.5
соя 1.86 2.44 0.58 31.2
картопля 24.6 30.1 5.5 22.4
4. Агрофірма «Бовшівська»

Івано-Франківська

 

гречка 0.99 1.35 0.36 36.4
соя 2.04 2.49 0.45 22
Кукурудза на силос 44 53 9 20.0
5. ФГ «Трофей»

Закарпатська

Кукурудза 6.3 8.8 2.5 39.7

Соняшник

Урожайність польових культур в дослідах змінювалася в залежності від рівня мінерального живлення та застосування біопрепарату Філазоніту. Так, урожайність соняшнику при використанні Філазоніту на фоні технології господарства зростала від 11% (Тернопільська обл.) до 27% (Вінницька обл.), а при вирощуванні соняшника за грунтоцентричною технологією урожай зростав до 50,5%, порівняно з контролем і становив 4,44 т/га (ФГ «Олівія С» Вінницька обл.).

Картопля

Приріст врожаю картоплі складав від 22,4 (Чернівецька обл.) до 24,2% (Вінницька обл.), а при ГЦТ – 47,2% (ФГ «Олівія» Вінницька обл.). При використанні Філазоніту на 36,4% зросла врожайність гречки (Агрофірма «Бовшівська» Івано-Франківська обл.), на 22-31,2% (Івано-Франківська та Чернівецька обл.) – урожайність сої, на 20% збільшився врожай кукурудзи на силос Агрофірма (Бовшівська» Чернівецька обл.)

Кукурудза

При вирощуванні кукурудзи на зерно в  «Агропродсервіс інвест» (Тернопільська обл.), у варіанті контроль + філазоніт урожайність зросла на 11%, а в ФГ «Ольвія С» (Вінницької обл.) на 16,5%, за ГЦТ в ФГ «Трофей» (Закарпатської обл.), приріст врожаю становив (39,7%). У період вегетації рослини на варіантах, де вносився філазоніт, краще розвивалися, мали міцнішу кореневу систему.

Вищу врожайність при застосуванні Філазоніту було отримано в регіонах з достатньою кількістю вологи у вегетаційний період (Закарпатська, Вінницька, Івано-Франківська, Чернівецька області).

В господарствах степової зони, де вегетаційний період відзначався засушливими погодними умовами (Кіровоградська, Херсонська області), приріст врожаю був меншим.

За варіантами – вищі врожаї отримано при застосуванні грунтоцентричної технології.

Проведені агрохімічні аналізи підтверджують позитивний вплив Філазоніту на позитивну динаміку поживних речовин в ґрунті (табл.2)

Динаміка агрохімічних показників ґрунту при застосуванні  препарату Філазоніт.

Таблиця 2.

п/п

Господарство Культура Назва досліду Гумус, % рН, грунту N, мг/кг Р2О5, мг/кг К2О, мг/кг
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
1 ТОВ«Агропрод-

сервіс інвест»

Тернопільська

область

Озима пшениця контроль 3,69 3,78 5,6 5,5 172 178 117 122 130 130
Контр.+Філаз 3,69 3,89 5,6 5,7 172 181 117 133 130 141
соняшник конртоль 3,41 3,48 5,8 5,7 127 128 135 138 103 104
Контр.+Філаз 3,41 3,52 5,8 5,9 127 135 135 142 103 118
кукурудза контроль 3,58 3,87 5,4 5,4 169 171 86 88 161 165
Контр.+Філаз 3,58 3,91 5,4 5,4 169 179 86 95 161 168
2 ФГ «Ольвія -С»

Вінницька область

картопля контроль 3,86 3,81 6,7 6,0 81 84 101 123 120 129
Контр.+Філаз 3,86 4,02 6,7 6,8 86 90 98 124 122 136
ГЦТ 3,38 3,98 6,5 6,7 68 96 90 112 116 136
Соняшник контроль 4,19 3,88 6,2 5,8 94 91 149 116 72 96
Контр.+Філаз 4,18 4,22 6,3 6,4 92 95 132 135 70 88
ГЦТ 4,02 4,11 6,0 6,3 87 98 130 131 73 119
Кукурудза контроль 4,14 3,79 6,3 5,9 87 90 140 135 118 68
Контр.+Філаз. 4,1 4,13 6,2 6,2 90 98 151 163 75 91
ГЦТ 4,2 4,23 6,4 6,6 75 91 134 146 55 101
3 Українська НДС карантину рослин

Чернівецька

Яра пшен. контроль 2.7 2.7 5.76 5.95 84 105 289.03 286.98 247.46 258.57
Контр.+Філаз. 2.7 2.72 5.76 6.21 84 81.9 289.03 309.78 247.46 245.43
соя контроль 2.56 2.58 6.84 6.39 68.6 86.8 272.87 236.45 283.49 302.02
Контр.+Філаз 2.56 2.64 6.84 7.24 68.6 84.0 272.87 263.68 283.49 287.35
Картопля контроль 2.65 2.61 5.08 5.28 85.4 100.8 255.75 228.8 210.2 195.47
Контр.+Філаз 2.65 2.68 5.08 5.45 85.4 103.1 255.75 311.49 210.2 250.67
4 Агрофірма «Бовшівська»

Івано-Франківська

Гречка Контроль 3,56 3,5 4,3 4,2 143 145 21 22 66 66
Контр.+Філаз 3,56 3,57 4,3 4,3 143 150 21 24 66 70
Соя Контроль 2,17 2,17 5,4 5,4 80 86 55 55 92 93
Контр.+Філаз 2,17 2,19 5,4 5,5 80 90 55 58 92 96
Кукурудза на силос контроль 3,39 3,38 5,8 5,4 102 104 114 102 196 172
Контр.+Філаз 3,39 3,41 5,8 5,7 102 109 114 115 196 198
5 ФГ «Трофей»

Закарпатська

кукурудза контроль 1,55 1,45 5,58 5,38 70 44,8 156,9 139,5 162,4 153,5
ГЦТ 1,55 1,59 5,58 5,79 70 56 156,9 186,9 162,4 171

Так, під дією Філазоніту прослідковується тенденція до збереження та збільшення рухомих форм азоту, фосфору та калію, зростає процент гумусу в ґрунті та знижується кислотність ґрунтового розчину. Зокрема, це спостерігалося після картоплі в ФГ «Ольвія С» Вінницької обл. та на Українській науково-дослідній станції карантину рослин Чернівецької обл., після озимої пшениці в ТОВ «Агропродсервіс  інвест» Тернопільської обл.,після соняшнику (ФГ «Ольвія С») та ін. При цьому на більшу величину зростали показники фосфору та калію.

Економічна ефективність застосування Філазоніту була значно вища у варіантах з грунтоцентричною технологією.(Табл.3).

 

Економічна ефективність використання Філазоніту під сільськогосподарські культури.

Таблиця 3.

п/п

Господарство Культура Назва досліду Уржайність, т/га Всього витрат, грн. Загальна вартість врожаю, грн. Прибуток з 1 га, грн Зростання прибутку
грн. %
1 ТОВ«Агропрод-

сервіс інвест»

Озим.пшениця контроль 7,04 6628,5 38720 32091,5 0
Контр+філаз. 7,89 9728,5 43395 33666,5 1575 4,9
соняшник контроль 3,67 2928 38535 35607 0
Контр+філаз. 4,07 6028 42737 36709 1102 3,1
кукурудза контроль 12,8 5122,1 54400 49277,9 0
Контр+філаз. 14,2 8222,1 60350 52127,9 2850 5,78
2 ФГ «Ольвія С» картопля контроль 23,5 8010 70500 62490 0
Контр.+філаз. 29,2 11110 87600 76490 14000 22,40
ГЦТ 34,6 12835 103800 90965 28475 45,57
Соняшник контроль 2,95 3170 30975 27805 0
Контр.+філаз. 3,75 6270 39375 33105 5300 19,06
ГЦТ 4,44 7190 46620 39430 11625 41,81
кукурудза контроль 11,5 5163 48875 43712 0
Контр.+філаз. 13,4 8263 56950 48687 4975 11,38
ГЦТ 14,5 11831 61625 49794 6082 13,91
3 Українська НДС карантину рослин Яра пшениця контроль 4,88 1980 25864 23884 0
Контр.+філаз. 5,49 3840 29097 25257 1373 5,75
соя контроль 1,86 1350 20460 19110 0
Контр.+філаз. 2,44 4450 26840 22390 3280 17,16
Картопля контроль 24,6 0 73800 73800 0
Контр.+філаз. 30,1 3100 90300 87200 13400 18,16
4 Агрофірма «Бовшівська» гречка контроль 0,99 2080 14850 12770 0
Контр.+філаз. 1,35 5180 20250 15070 2300 18,0
Соя контроль 2,04 1300 22440 21140 0
Контр.+філаз. 2,49 4400 27390 22990 1850 8,75
Кукурудза на силос контроль 44 1350 44000 42650 0
Контр.+філаз. 53 4450 53000 48550 5900 13.83
5 ФГ «Трофей» кукурудза контроль 6,3 6550 26775 20225 0
Контр.+філаз. 8,8 9650 37400 27750 7525 37,2

Так, якщо прибуток від отриманого врожаю при використанні Філазоніту на фоні технології господарства складав від 5,78% (кукурудза, ТОВ «Агропродсервіс інвест») до 37,2% (кукурудза, ФГ«Трофей»), 3,1% (соняшник, ТОВ «Агропродсервіс інвест»)  то в ФГ «Ольвія» при ГЦТ він становив 41,81% (соняшник) та  45,57% (картопля), а у варіанті контроль + Філазоніт відповідно – 19,06 і 22,4%.

Отже, результати проведених досліджень свідчать про позитивну дію Філазоніту на ріст і розвиток рослин, підвищення врожайності сільськогосподарських культур, поліпшення структури ґрунту, позитивну динаміку поживних речовин в орному шарі ґрунту, що сприяє підвищенню його родючості.

Реалізацією препарату та наданням консультацій з питань його використання в Україні займається ТОВ «ФІЛАЗОНІТ УКРАЇНА», яке має високопрофесійні кадри, спеціальну техніку для внесення біопрепарату в ґрунт, сертифіковану продукцію та торгову мережу для її реалізації.

Шахнович Павел
агроном-консультант

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *